Dość niecodzienny  wpis, o codziennym obowiązku. / Quite unusual post, about the daily duty.

Dość niecodzienny  wpis, o codziennym obowiązku, a  mianowicie sprzątanie!

Sprzątanie to jedna z najbardziej absorbujących czynności.  Osobiście ta czynność zajmuje mi pół soboty, którą mogłabym wykorzystać w inny sposób.

W Polskiej “tradycji” przyjęło się, że sobota to jedyny dzień na drobiazgowe sprzątanie. W ciągu tygodnia nie ma się czasu na tą czynność. Oczywiście nie bądźmy szaleni. Nie w każdą sobotę sprząta się gruntownie, ale…. jednak sobota wygrywa w sondażach.

Gdyby zrobić ankietę wśród polskich gospodyń domowych, na temat: ” Który dzień w ciągu tygodnia zabiera ci najwięcej czasu na porządkowanie mieszkania?”  Święcie jestem przekonana, że większa połowa byłaby za sobotą. 🙂

Oczywiście nie mam nic przeciwko sprzątaniu, bo każdy z nas lubi przebywać w czystym otoczeniu. Dla mnie osobiście brudne okna to jedyna rzecz, która doprowadza mnie do szału. 😛 Reszta brudu ujdzie w tłumie porozrzucanych ubrań, książek, papierów itp.

Pierwszy post nad którym się trochę rozpiszę. Wiem, że lubimy jak informacja jest prosta, krótka i do tego w załączniku kilka obrazków, czy filmów do obejrzenia. Dzisiaj jednak będzie więcej słów, niż symboli.

W Polsce wraz ze mną samodzielnie sprząta ponad 90% Polaków. U nas w kulturze nie ma zwyczaju zatrudniania trzeciej osoby do sprzątania. Nie wielki procent ludzi (osoby starsze lub nie mające kompletnie czasu na tą czynność) wynajmuje firmy sprzątające lub prywatne osoby do tej roboty.

Z samego doświadczenia, bo też kiedyś dorabiałam sobie sprzątając czyjąś posiadłość, nie jest to ujmująca robota. Nikt mnie nie wyzywał od brudasów ani nie ubliżał mojej pracy. Ludzie szanowali mnie i to co robię. Chociaż kontakt z gospodarzami posiadłości nie był zacieśniony, ani bardzo bliski, po prostu był na wysokim poziomie kultury osobistej i życzliwości, co mi bardzo odpowiadało. 🙂

Powracając do meritum sprawy. Jak to wygląda  w Brazylii?

Sprzątasz sam u siebie, chociaż to się rzadko zdarza . Druga opcja, raz lub dwa razy w tygodniu przychodzi do ciebie osoba, (w szczególności kobiety są zatrudniane do tej pracy, tak samo jak w Polsce) która uporządkuje ci dom z góry na dół i dodatkowo upichci, upiecze i ugotuje jedzenie nie na jeden dzień ale na cały tydzień. Dania gotowe, tylko do podgrzania. 🙂

Zauważyłam, że  w Brazylii jest bardzo popularne zatrudnianie osoby do sprzątania. Oczywiście trzeba tutaj zaznaczyć fakt, że w Brazylii jest duża przepaść pomiędzy osobami ubogimi a klasą średnią i bogatą. Wnioski nasuwają się same. Klasa średnia i bogata zatrudnia osoby ze sfery ubogiej do sprzątania mieszkań. Szacunek dla ludzi, którzy dają pracę i dla tych którzy tą pracę wykonują.

Co jeszcze utkwiło mi w pamięci to fakt, że osoby które sprzątają mieszkania, są traktowane przez gospodarzy jak rodzina.  Kobiety, bo o nich mowa, są traktowane z wielkim szacunkiem, jak domownik tego mieszkania. Pracują u właścicieli mieszkań przez długi czas 5, 10, 15 albo i więcej lat. Dana rodzina nie tylko płaci za wykonaną usługę ale otacza dobrocią, szacunkiem. Siedzą przy tym samym stole, dyskutują, rozmawiają, wymieniają się informacjami, piją razem herbatę.

Poznałam kobiety które opiekują się mieszkaniami. Te kobiety są bardzo uczuciowe, empatyczne. Każda z nich ma swoją, niepowtarzalną historię życia. Prostota i autentyczny styl bycia emanuje nieziemsko od nich. Pochodzące ze slumsów, mające zapewne nieciekawą i burzliwą przeszłość, ale od każdej z nich bił blask odwagi i równości społecznej niezależnie od statutu.

W zawartym poście, są moje własne spostrzeżenia. Jeżeli ktoś z was uważa, że jest inaczej, bo ma inne doświadczenia,  to bardzo bym chciała aby podzielił się swoją opinią. 🙂

Chcę wierzyć w to, że wszędzie na świecie osoby wykonujące ten zawód są traktowane z szacunkiem.

Pa

 

English version:

Quite unusual post, about the daily duty, namely cleaning!

Cleaning is one of the most absorbing activities. Personally, this step takes me half Saturday, which I could use in other ways.

The Polish “tradition” accepted that Saturday is the only day on a meticulous cleaning. During the week, we do not have time for this step. Of course, let’s not be crazy. Not every Saturday cleaned up thoroughly, but …. but Saturday wins in the polls.

If I do anonymous surveys with Polish housewives about: “Which day in the week does take you much time to organize your apartment?” Sacredly, I am convinced that most people would choose o Saturday.

Of course I do not mind cleaning up, because each of us likes to stay in a clean environment. For me personally, dirty windows is the only thing that drives me crazy. 😛 The rest of the dirt can escape between the crowd scattered clothes, books, papers, etc.

First post over which I am going to write a little bit. I know that we like how the information is simple, short and with the annex like some pictures or videos to watch. Today, however, there is going to be more words than symbols.

In Poland including me cleans up more than 90% of Polish. In my “culture”, there is no habit of hiring a third person for cleaning. The small percentage of people (elderly or not having the time to complete this action) hires Cleaning services or private persons for this job.

With my experience, because I used to earned money, cleaning someone’s property, it is not endearing work. No one called me slut or insulted my job. People respect me and my work. Although contact with the hosts possessions was not tighter, or very close, just a high level of personal culture and kindness, which highly suited me.

Turning to the merits of the case. How does it look in Brazil?

You clean up alone at home, although this rarely happens. The second option, once or twice a week comes to you the person (women in particular are employed to do this work, just as in Poland), which will organize your house from the top down and also bake and cook food, not for one day but for whole week. Ready meals, only to heat. 🙂

I noticed that in Brazil is very popular to hire persons for cleaning. Of course, you have to note here that in Brazil there is a large gap between poor people and the middle class and rich. Requests comes automatically. The middle and the rich classes are employ persons from a poor area to house cleaning. Respect for people who give a jobs, and for those who do this work.

What else stuck in my memory is that the persons who clean the apartment, are treated like family by the hosts. Women are treated with great respect, as the householder of this apartment. They work with apartment owners for a long time 5, 10, 15 or more years. The family not only pay for the service but surrounded by kindness, respect. They sit around the same table, discuss, talk, exchange information, drink tea together. That’s cool! 🙂

I met women who take care of the houses. These women are very emotional, emphatic. Each of them has its own, unique life story. The simplicity and authentic lifestyle exudes shockingly from these women. Women from the slums, having probably an unattractive and troubled past, but each of them have shining glow of courage and social equality regardless of the statute.

The post included my own observations. If any of you thinks that is differently because you have a different experience, I would really like to hear your opinion.  Please, share with me. 🙂

I want to believe that everywhere in the world, who does this profession are treated with respect.

Cia!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s